Protestantsche Eeredienst in het Kamp

Protestantsche EeredienstIn het dagboekje van Wietze Koops van der Velde zat ook deze 'liturgie' van de Protestantsche Eeredienst in het Kamp.

Paspoort

Op 15 september 1839 kon Wietze Koops eindelijk 'afzwaaien'. Hij kreeg het hieronder afgebeelde paspoort of Congé Définitif mee.

(tekst staat eronder)

Paspoort Wietze Koops van der Velde

De tekst luidt:

Paspoort, Congé Définitif.
Koningrijk der Nederlanden.
Krachten autorisatie van HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, in dato 12 Augustus 1839 no. 12, verleent de ondergeteekende A. Franck, Luit. Kolonel kommanderende het Depot der 8 Afd: Infanterie mits deze PASPOORT aan den fuselier
van der Velde Wietze Koops

zoon van Koop en van Trijntje Geerts geboren te Smallingerland provincie Vriesland op den 26 Junij 1812 lang 1 ellen 6 palmen 8 strepen, aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus gewoon, mond idem, kin groot, haar blond, wenkbraauwen idem, hebbende de volgende merkbare teekenen geene / N 24310 op het Stamboek en zulks uit hoofde van Expiratie van dienst, door persoonlijke optreding gepresteerd.
De gemelde persoon heeft bij genoemde Afdeeling laatstelijk gediend, als loteling van de ligting van 1831, uit de provintie Vriesland Gemeente Smallingerland, onder N 51.
zijnde deszelfs vorige diensten, bekomen wonden, gedane veldtogten en bijzondere daden hieronder breeder vermeld:

Staat van vorige diensten
Soldaat door loting bij de Afdeeling Infanterie ... 16 maart 1831
overgegaan bij de 8e Afdeeling Infanterie ... 9 December 1834
Bekomen wonden, gedane veldtogten, bijzondere daden
Bij gelegenheid van den opstand in België, in
1831, tiendaagsche veldtogt
1832/1833 Bij het mobiele leger
Metalen Kruis 5 april 1832.


Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armée, is met den bovengemelden persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeponeerde goederen in zijn te goed is gebragt geworden, aan hem tot saldo van Rekening uitbetaald de som van ------ welke hij verklaart te hebben ontvangen.
Alle Civile en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden van der Velde W K vrij en ongehinderd te laten passeren, en , des noodig, hulp en bijstand te verleenen.
Handteekening van den gepasporteerden (handtekening W.K. V D Velde)
Te Groningen den 15 September achttien honderd negenendertig (handtekening Franck)

(de afmetingen van het origineel zijn: 23 x 37 cm. het is bovenaan gestempeld door het 'departement van oorlog')